Aansprakelijkheid en privacyregeling

Intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht en/of elk andere intellectueel eigendomsrecht op het Materiaal of enig ander werk voorvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, berust bij SYNTHIS dan wel derden. De intellectuele eigendomsrechten berusten nimmer bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever mogen al het door SYNTHIS vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Materiaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SYNTHIS niet toegestaan om:

  • Materiaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.
  • Materiaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SYNTHIS, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan SYNTHIS toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

SYNTHIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever.

Al het door SYNTHIS ontwikkelde en/of samengestelde materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan SYNTHIS op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.

SYNTHIS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

SYNTHIS kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van tijdens een opleiding verstrekte praktische tips en adviezen voor (problemen in) de praktijk.

SYNTHIS aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen.

SYNTHIS bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

Opdrachtgever garandeert dat tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Materiaal of andere werken, dat door gebruik hiervan geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever vrijwaart SYNTHIS voor alle aanspraken van derden hieromtrent. 

Geheimhouding

SYNTHIS verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal SYNTHIS niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever aan SYNTHIS ter beschikking gestelde gegevens zal SYNTHIS vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van SYNTHIS een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door SYNTHIS in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door SYNTHIS reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Beëindiging

SYNTHIS kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever beëindigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 5/5 waarbij beëindiging hetzelfde is als annulering, indien:

  1. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
  2. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
  3. Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 14 dagen (of), nadat SYNTHIS bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan SYNTHIS rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen SYNTHIS en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht, deze algemene voorwaarden, een offerte of anderszins, is uitsluitend de rechtbank te Arnhem bevoegd, voor zover de Opdrachtgever niet binnen één maand nadat SYNTHIS zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SYNTHIS BV
Singelstraat 15
7411 HP Deventer
info@synthis.eu

We verwerken de persoonsgegevens omdat de verwerking van de persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is:

  • voor een functionerende website.
  • om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;
  • om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen,
  • om de vragen en aanvragen te kunnen verwerken en beantwoorden wanneer je met ons per telefoon, e-mail of via het aanmeldformulier contact opneemt;

Uitgangspunt is dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van SYNTHIS, of, enkel wanneer een gerechtvaardigd belang behartigd wordt (bijv. accreditatie en fiscale verplichtingen), aan derden.

Onze website bevat links naar internetsites van andere instellingen. We zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen op externe websites die je via deze links kunt bereiken.

Heb je een klacht over het gebruik van de persoonsgegevens door SYNTHIS, dan kan je met ons contact opnemen via info@synthis.eu. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar de homepage.